NCC Properties Limited ᑎᒍᓯᕗᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᑐᓴᕋᑦᓴᒥᒃ ᐃᓪᓗᒥᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ

ᔮᓐᓄᐊᕆ 2021

NCC Properties Limited−ᑯᑦ ᖁᕕᐊᑉᐳᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒋᐊᑦᓴᖅ ᑎᒍᓯᓯᒪᒋᐊᒥᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᑐᕋᑦᓴᒥᒃ ᐃᓪᓗᒥᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ. ᓄᓇᓕᓪᓕᐊᑕᕐᓃᑦᓱᓂ, ᐃᓪᓗ ᐊᖏᓂᓕᒃ 8,094 ᐃᑎᒐᓪᓗᐊᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕋᑦᓴᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ 12 ᐊᖏᕐᕋᑦᓴᐃᑦ. ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑏᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑐᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᑦᓱᑎᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃ, ᑮᓇᐅᔭᒃᕕᕕᒃ RBC, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ. ᑖᓐᓇ ᑎᒍᔭᐅᓂᖓ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ NCC−ᑯᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᓂᒃ ᑐᕌᒐᖏᓐᓄᑦ ᐊᓚᒡᒐᐃᓐᓂᖃᕈᒪᑦᓱᑎᒃ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ.