NCC Properties Limited ᑎᒍᓯᕗᑦ ᐊᖏᕐᕋᖃᕐᕕᒻᒥᒃ ᒪᕐᕉᓕᖅᑲᖓᔪᒥᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂ

ᐄᑉᐳᕉᓪ 2021

NCC Properties Limited (“NCCP”) ᑎᒍᓯᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᒃ ᒪᕐᕉᓕᖅᑲᖓᔪᒥᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂ, 664 ᒪᑦᑖᖅ ᐊᖅᑯᑎᒥ. ᐃᓪᓗ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑕᐅᔪᖅ NCCP-ᑯᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᖃᑎᖓᓐᓄᑦ NCC Development Limted, ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᓱᓂ ᓴᓇᔨᓄᑦ ᓇᔪᒐᐅᑦᓱᓂ. ᐃᓪᓗᑖᕐᓂᖓᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᖅ NCC-ᑯᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᓇᔪᒐᐅ.ᓂ ᓴᓇᔭᑦᓴᐃᑦ ᐊᒥᓱᙳᐸᓪᓕᐊᑉᐸᑕ NCC Development Limited-ᑯᓐᓄᑦ.