NCC ᐱᕚᓪᓕᑎᑦᓯᕗᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᓱᑎᒃ ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᒻᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᒥᒃ.

ᐊᐅᒡᒍᓯ 2021

NCC Investment Group Inc. ᖁᕕᐊᓱᒻᒪᕆᑉᐳᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒋᐊᖅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᖓᓂᒃ ᓕᓕ ᕼᐅᐃᒪᓐ ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᓐᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓂᐊᖅᓱᓂ NCC ᑲᒻᐸᓂᖏᓐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᓄᑖᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ NCC−ᑯᓐᓄᑦ ᑲᒻᒪᓂᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᑖᕐᒥᒃ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᖅᓱᑎᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᓪᓗᐊᑕᖏᑦ. ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓂᖓ ᑖᑦᓱᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᓯᔪᖅ NCC−ᑯᓐᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᑎᑦᓯᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᓪᓗ NCC−ᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᖏᑦᑕ.

ᓕᓕ ᓄᓇᖃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᖑᓯᒪᓕᖅᓱᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ 9−ᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᑦᓱᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᖁᓕᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂ ᓴᓐᓇᕕᓐᓂ, ᓂᐅᕕᕐᕕᓐᓂ, ᑕᖅᑲᐅᖓ ᐱᔨᑦᓯᕐᕕᓐᓂ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᓗ.

ᑕᒫᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒦᑦᓱᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᖁᑎᒋᐅᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᑦᓱᓂ Northview REIT−ᑯᓐᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᐅᓯᒪᑦᓱᓂᓗ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᖃᓗᐃᑦ. ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᔪᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓂᕐᒥᒃ ᒥᓂᔅᑕᐅᕕᖓᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ.

ᓕᓕ ᐃᓚᒋᔭᐅᓯᔪᔪᖅ NCC Investment Group−ᑯᓐᓄᑦ 2021 ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᒻᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᑦᓱᓂ. ᑎᒍᒥᐊᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᓄᑦ ᑐᕌᒐᖃᖅᓯᖏᓐᓇᖅᓱᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐃᑲᔪᖅᐸᑦᑐᖅ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᑦᓱᓂ NCC−ᑯᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᑦᑕ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᑦᑕ ᑭᙴᒪᒋᔭᖏᑦ ᓈᒻᒪᓈᖅᓯᒪᒐᓗᕐᒪᖔᑕ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᑦᑎᓐᓄᑦ.

ᓕᓕᐅᑉ ᐱᓕᒻᒪᑦᓯᒪᓂᖓ ᐃᖅᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᖅ NCC−ᑯᓐᓂᒃ ᓂᑦᓰᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᐹᓂᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ. NCC−ᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᑦ ᓂᕆᐅᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕈᑎᖅᓂᓪᓗ ᓕᓕᐅᑉ ᓯᕗᓕᕐᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.