ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐅᓛᖅᑐᓂ

ᐱᓕᕆᕕᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑐᓄᑦ! ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑐᓄᑦ! ᓄᓇᕗᒥ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑏᑦ ᓇᒥᓕᒫᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᓕᒡᔪᐊᓂ ᐱᓕᕆᔨᒃᓴᖅᓯᐅᕐᒪᑕ ᒪᑐᐃᖓᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐱᓕᕆᔨᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᖃᕐᓂᕈᔅᓯ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᒍᕕᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐱᓇᓱᒍᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᕋᓱᓕᕈᕕᑦ. ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᓕᖕᓃᓛᖅᑐᒍᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ.
[recruitment_sites]

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑐᒍᑦ ᐃᓐᓄᒋᐊᓕᖕᓂᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑯᐊ ᕿᔪᓕᕆᔨᑦ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᓯᒪᔪᑦ ᕿᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ, ᓴᓇᕕᖕᒥ ᐃᓱᒪᑕᖅ, ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨᑦ, ᐊᑭᓐᓇᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔩᑦ, ᐃᒡᓗᓄᑦ ᖃᓇᓕᐅᖅᑏᑦ ᐊᕙᓗᓕᐅᖅᑎᓂᒃ, ᓇᑎᓕᖅᓱᐃᔨᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑲᒪᔨ ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕐᑎᑦ ᐊᒡᓚᒡᕕᖕᒥ. ᑮᓐᓇᐅᔾᔭᒃᓴᑦᑎᐊᕐᓇᖅᑐᖅ, ᐱᔪᒥᓇᖅᑐᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᕐᓗᓂ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕈᑎᒃ ᖃᖓᒃᑰᖅᑕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ, ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᐃᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᓕᒫᖏᓐᓅᕈᓐᓇᒻᒪᕆᒃᑐᑎᑦ ᐱᔪᒪᓂᖃᕐᕕᒋᒍᕕᐅᒃ.

ᐱᓇᓱᓕᕆᑦ

ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᒍᒪᕕᒌᑦ NCC ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓂᑦ?

ᐊᑎᓕᐅᕐᓗᑎ ᓴᓇᔨᕈᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ

ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥᖔᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ

ᐅᕗᙵᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᓂᖏᑦ: 32 MB.
    ᐃᓕᓗᒍ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕕᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑎᓪᓗ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᑑᑎᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ.
    ᐊᑏᑦ(ᐱᔭᕆᐊᓕᒃ)