ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑏᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᙵᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᓲᑦ ᓴᓇᔨᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᓲᖑᔪᒍᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᓂᓗ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕗᑦ ᐊᑲᐅᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᑎᓐᓄᑦ, ᐊᑯᓂᐅᔪᖅ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᕐᓇᐅᓪᓗᓂ, ᓯᓚᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᑲᒻᒪᓲᖑᓪᓗᑎᑦ. ᐊᑦᑕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕗᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᖅ ᐋᙵᔮᕐᓇᖅᑐᑐᕆᐊᖃᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᐊᑦᑕᓇᙱᑦᑐᒦᓐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑕᒪᐃᓐᓂᓕᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᑦ.

ᕿᓂᖅᑐᒍᑦ ᐊᔪᙱᑦᑐᓂᒃ ᓴᓇᔨᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᓲᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᓗᑎᑦ. ᐅᐊᑦᑎᓲᖑᔪᒍᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑐᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓴᓇᔨᐅᓗᑎᑦ. ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᙱᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᐸᓘᓲᖑᕗᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᒪᒐᔭᕐᓂᕈᕕᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐊᐅᓪᓚᑎᓪᓗᒍ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᑯᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖅᑎᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖏᑦ!
  • ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ: pdf, doc, wpd, Max ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᓂᖏᑦ: 32 MB.
    ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᑯᖅᐱᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑯᖅᐱᓪᓗ ᑎᑎᖅᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᕋᑦᑎᒍᑦ.